Jak wypełnić papierowy wniosek o 500+?
 

Od 1 sierpnia można złożyć papierowy wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina500+. Chcąc szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek. Poniżej znajdziecie formularz z podpowiedziami.

Przypominamy także, że wniosek drogą tradycyjną można złożyć podczas osobistej wizyty w urzędzie lub listownie.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – podstawowe informacje

  • Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
  • Termin składania wniosków do OSChR – od 1 sierpnia 2019r.
  • Beneficjentem końcowym programu są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5, którzy otrzymują wsparcie za pośrednictwem WFOŚiGW.
  • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
  • Badania pH muszą być wykonane w oparciu o pH w 1 mol KCl . dm-3.
  • Za ważne uznaje się badania pH wykonane po 1 stycznia 2017 r.
  • Koszty kwalifikowane są zgodne z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty zakupu:

Warminsko - Mazurski Oddział Okręgowy PCK przypomina co należy wrzucać a co nie do pojemników do zbiórki odzieży używanej ze znakiem PCK

W związku z rozpoczętą realizacją operacji pt. „Pokochaj Aktywną Turystykę – Razem Zwiedzamy” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” rozpoczyna rekrutację uczestników trzydniowego wyjazdu studyjnego po terenie Krainy Drwęcy i Pasłęki w dniach 01-03.08.2019r.

Programy

Stopka strony

Serwis Projektu Wrota Warmii i Mazur | Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2019