28 listopada 2019 roku w Urzędzie Gminy Lelkowo Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski wspólnie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. mgr inż. Zbigniewem Januszko w obecności Komendanta Gminnego OSP dha Janusza Świdra i druhów OSP Lelkowo przekazał sprzęt ratowniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie Wartość dofinansowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania publicznego pod tytułem „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” wyniosło 5 000 zł.

Swoje święto obchodzili pracownicy socjalni.

Ich zawód to niesienie pomocy tym, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wymaga odporności psychicznej, przy jednoczesnej empatii, odwagi w podejmowaniu decyzji i umiejętności pracy w środowiskach często niebezpiecznych dla nich samych, bo dotkniętych przemocą i uzależnieniami. Pracownik socjalny bywa przewodnikiem, opiekunem, doradcą mobilizującym do podjęcia działań i wyjścia z trudnej sytuacji. Dziękując za codzienną walkę o zachowanie godności drugiego człowieka, Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski spotkał się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej życząc zdrowia, optymizmu i satysfakcji z wykonywania swojej pracy.

         Informujemy o utrudnieniach w przejeździe na odcinku drogi Piele - Grabowiec w obu kierunkach. Utrudnienia będą występować w dniach 21-22 listopada pomiędzy 7:00 a 18:00 w związku z nakładaniem nowej nawierzchni bitumicznej.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

  1. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  2. Priorytet Aktywni obywatele;
  3. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Dzieci z Gminy Lelkowo serdecznie zapraszamy do wspólnej mikołajkowej zabawy z animatorami pod hasłem " Podróż w poszukiwaniu św. Mikołaja" w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie, dnia 7 grudnia od godz. 15.00. Zapisy tylko do 30 listopada.   ZAPRASZAMY !!!