OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) oraz  Uchwały Nr XXXVI (188)/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 2 września 2010r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Lelkowo  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Lelkowo zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 Z okazji setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Cyfryzacji Wójt Gminy Lelkowo zachęca do włączenia się w akcję „Pod Biało-Czerwoną”

→ Gmina Lelkowo musi zdobyć do 11 listopada tylko 100 podpisów online na stronie https://bialoczerwona.www.gov.pl/ dzięki czemu otrzyma dotację na zakup masztów i flag oraz ich instalację.

Stwórzmy wspólnie godne miejsce do spotkań i uroczystości patriotycznych w Gminie Lelkowo.

Kliknij i oddaj głos JUŻ TERAZ → https://bialoczerwona.www.gov.pl/

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach od 21.09.2020r. do 09.10.2020r. z wyłączeniem dnia 25.09.2020r. można składać wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Lelkowo do korzystania z usług doradcy rolniczego pełniącego dyżur w Urzędzie Gminy Lelkowo.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”