30 września 2019 roku  Wójt  Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Lelkowo Piotrem Piątkiewiczem w obecności Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza podpisali umowę o dofinansowanie projektu: "Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w Gminie Lelkowo"
w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region".

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Konkurs nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu to 912 906,00 zł

 

RPO2

RPO1