Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Lelkowie od dnia 28 kwietnia 2020 r.
 

Wójt Gminy Lelkowo zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 697)  informuje, że Urząd Gminy w Lelkowie od dnia  27 kwietnia 2020 roku do odwołania, wykonuje większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

Od dnia 28.04.2020 r. Urząd Gminy w Lelkowie będzie obsługiwał klientów po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty, tylko w sprawach z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego,
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 3. pomocy społecznej
 4. świadczenia usług komunalnych,
 5. wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS- CoV-2,
 6. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczących decyzji o  warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
 7. ochrony środowiska, w tym dotyczących:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Rezerwacji terminu wizyty można dokonać pod numerami telefonów właściwych merytorycznie Referatów Urzędu Gminy w Lelkowie, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lelkowie pod linkiem  https://biplelkowo.warmia.mazury.pl/informacja/5015/stanowiska-pracy.html oraz wywieszonych na drzwiach Urzędu.

W Urzędzie Gminy w Lelkowie będą obsługiwani pojedynczo wyłącznie umówieni interesanci, mający zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697).

Obsługa interesantów w wyżej wymienionym zakresie będzie odbywała się w wyznaczonym miejscu z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Gminy w Lelkowie dozowników z płynem dezynfekcyjnym.

Jednocześnie informuje się o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem e-mail w skrzynce umieszczonej na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy w Lelkowie. Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.

Bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów w dalszym ciągu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu epidemii.

Mieszkańcy mają możliwość kontaktowania się z Urzędem Gminy w Lelkowie:

 1. telefonicznie,
 2. drogą elektroniczną,
 3. poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.
 4. oraz poprzez skorzystanie ze skrzynki znajdującej się na drzwiach zewnętrznych budynku Urzędu Gminy w Lelkowie.

Od dnia 04 maja 2020 r. wznowiona zostaje możliwość osobistego dokonywania wpłat w kasie Urzędu Gminy. W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa, do budynku Urzędu Gminy gdzie znajduje się kasa (osoby korzystające z usług kasy), będzie mogą wejść tylko jedna osoba.

Wszystkie osoby przychodzące do kasy zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekowania rąk płynem dostępnym w kasie.

Kasa będzie czynna od poniedziałku do piątku  w godzinach: 10:00 – 13:00.

                                                                                                         WÓJT GMINY LELKOWO

                                                                                                 /-/  Łukasz Skrzeszewski