84 000 zł dofinansowania otrzyma ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Gmina Lelkowo na realizację projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lelkowo" Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020. Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców. Będą to miedzy innymi umiejętności informacyjne, komunikacyjne, umiejętność korzystania z elektronicznych usług publicznych. Odbiorcami projektu będzie 150 mieszkańców, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu.Projekt przeznaczony jest dla różnych grup wiekowych: 25-34 lat, 35-43 lat, 44-64 lat,65 i więcej lat. Pierwsze spotkania odbędą się niebawem.

Jak wypełnić papierowy wniosek o 500+?
 

Od 1 sierpnia można złożyć papierowy wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina500+. Chcąc szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek. Poniżej znajdziecie formularz z podpowiedziami.

Przypominamy także, że wniosek drogą tradycyjną można złożyć podczas osobistej wizyty w urzędzie lub listownie.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – podstawowe informacje

  • Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
  • Termin składania wniosków do OSChR – od 1 sierpnia 2019r.
  • Beneficjentem końcowym programu są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5, którzy otrzymują wsparcie za pośrednictwem WFOŚiGW.
  • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
  • Badania pH muszą być wykonane w oparciu o pH w 1 mol KCl . dm-3.
  • Za ważne uznaje się badania pH wykonane po 1 stycznia 2017 r.
  • Koszty kwalifikowane są zgodne z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty zakupu:

Warminsko - Mazurski Oddział Okręgowy PCK przypomina co należy wrzucać a co nie do pojemników do zbiórki odzieży używanej ze znakiem PCK

Programy

Stopka strony

Serwis Projektu Wrota Warmii i Mazur | Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2019