🎄🎀🎁🎄🎀🎁🎄🎀🎁🎄🎀🎁🎄🎀🎁🎄🎀🎁

Zapraszamy w szczególności:
→ organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej
UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną,
związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy
rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i
wspólnoty mieszkaniowe;