Dnia 28 lipca 2018 r. na boisku w Grabowcu rozegrany został mecz piłki siatkowej między Sołectwami Grabowiec i Wyszkowo.

 ZAPRASZAMY NA XIII PIKNIK RODZINNY W WYSZKOWIE

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Lelkowo zawiadamia że:

w dniu 17.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U
 

                Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm./ i § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zm. /