SPKontakt:

Szkoła Podstawowa w Zagajach

Zagaje 6
14-521 Lelkowo 
tel./fax (055) 244-87-81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: spzagaje.w8w.pl
 
DYREKTOR SZKOŁY:  HALINA STECHNACZ-BUŚKO
 
Informacje ogólne:
Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w cyklu sześcioletnim, zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Zagajach jest Gmina w Lelkowie.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jego podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

ZS

Kontakt:

Zespół Szkół w Lelkowie

Lelkowo 115
14-521 Lelkowo 
tel. (055) 244-81-03
fax. (055) 244-82-69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www:  sp.lelkowo.eu
 
DYREKTOR SZKOŁY:  IWONA CHOJECKA
 
 
Informacje ogólne:
Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy tej szkoły:
 • Zespół Szkół w Lelkowie. Szkoła Podstawowa w Lelkowie.
 • Zespół Szkół w Lelkowie. Gimnazjum w Lelkowie.
Organem prowadzącym Zespół Szkół w Lelkowie jest Gmina w Lelkowie.
Cykl kształcenia trwa w:
- szkole podstawowej - 6 lat
- gimnazjum - 3 lata 
Przy szkole podstawowej działa oddział przedszkolny.
Szkoła podstawowa i gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

ZWK

Kontakt:

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie

Lelkowo 17
14-521 Lelkowo 
tel. (055) 244-81-62
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
STANOWISKA:
DARIUSZ ŻUROMSKI - dyrektor jednostki
IRENA KIENDYŚ - główna księgowa
KRYSTYNA BABIAK - kasjer
 
Zadania Zakładu:
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie został utworzony Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/5/92 z dnia 27 listopada 1992 r.
Terenem działania zakładu jest obszar całej gminy.
Do zadań Zakładu należy:
 • produkcja i uzdatnianie wody pitnej;
 • dostawa wody do odbiorców;
 • odbiór i oczyszczanie ścieków;
 • eksploatacja, budowa i modernizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • świadczenie usług zleconych;
 • wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • kontrola użytkowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych u odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GCK

Kontakt:

Gminne Centrum Kultury w Lelkowie

Lelkowo 17
14-521 Lelkowo 
tel. (055) 244-81-69
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 

 
STANOWISKA:
JOANNA BUJKO - dyrektor jednostki
DOROTA WIECZOREK  - kustosz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelkowie
JOLANTA GRABLEWSKA - starszy bibliotekarz w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagajach
MAŁGORZATA KOŁODZIEJ - młodszy bibliotekarz w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie
DANUTA SKORATKO - księgowa
 
 
Przedmiot działania Gminnego Centrum Kultury:
Przedmiotem działania Gminnego Centrum Kultury jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kultury, a w szczególności rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych dorosłych, młodzieży i dzieci; edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę; tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką; upowszechnienie i popularyzacja czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej; gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom, współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie rozwijania różnych form kultury, rozrywki, aktywnych form spędzania wolnego czasu; organizowanie imprez artystycznych i spotkań okolicznościowych.
 
Skład Gminnego Centrum Kultury:
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lelkowie
 • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie
 • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagajach
 

SAM 0188Kontakt:

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie

Lelkowo 15
14-521 Lelkowo 
tel. (055) 244-81-84
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
 
 
STANOWISKA:
BEATA KLISZ - kierownik jednostki, starszy pracownik socjalny
BEATA PYTEL - pracownik socjalny
ANNA GAJEWSKA - pracownik socjalny
BARBARA KAJAT - główny księgowy
 
Informacje ogólne:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie jest jednostką organizacyjną Gminy Lelkowo, działający w formie jednostki budżetowej.
Siedzibą Ośrodka jest budynek położony w miejscowości Lelkowo, a obszarem działania jest teren gminy Lelkowo.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie realizuje wszystkie zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej określone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity  Dz. U. Nr 175, poz. 1362  z 2009 r.)