WÓJT GMINY LELKOWO
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2019 rok.

I. Zlecenia realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania.

II. Rodzaj zadania

Wspieranie działań sportowych, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej pt.

,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych”

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  1. Na realizację zadania, na rok 2019 planuje się przeznaczyć kwotę 12 000,00zł.
  2. Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lelkowo   w 2018 roku przeznaczono kwotę 12 000,00zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie (Dz. U. z  2018r., poz. 450) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Lelkowo nr XXXII/191/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lelkowo  w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)
  2. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 5 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
  3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
  4. Realizacja zleconego zadania organizacjom pozarządowym następuje po zawarciu umowy.
  5.  Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są następujące podmioty działające w obszarze kultury fizycznej i sportu:

1) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie (Dz. U z 2018r., poz. 450) oraz kluby sportowe.

      6. Do oferty przedkładanej do konkursu należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub inny dokument potwierdzający status oferenta,
2) Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu.

VI. Termin składania ofert

Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Otwarty konkurs  ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem:

 „Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych”   w terminie do dnia 4 kwietnia 2019 r. na poniższy adres:

Urząd Gminy Lelkowo

Lelkowo 21

14-521 Lelkowo

(pok. nr 7 – Sekretariat)

О zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy w Lelkowie lub data stempla pocztowego.

Wzór oferty znajduje się w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu składania wniosków.

2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Lelkowo w formie zarządzenia.

3. Oferta sporządzona  wadliwie i niekompletnie, a także złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim.

1. Podaje się do wiadomości, że w 2018 r. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 12 000,00zł.

2. W roku 2019 r. na w/w zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę  12 000,00zł.

IX. Informacje  telefoniczne  na  temat  konkursu ofert na wykonanie  zadania publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Lelkowo – pokój nr 4a, tel. (055) 244-82-87.