Wójt Gminy Lelkowo informuje iż "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” - stypendium szkolne na rok 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 września do dnia 15 września 2017r.

O wyżej wymienione świadczenia mogą ubiegać się uczniowie:

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" poszerzeniu uległ katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przedsądowych porad prawnych.

Od 1 stycznia 2017 r. nieodpłatną pomoc prawną mogą otrzymać również kobiety w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Od 1 listopada 2016r. do 30 października 2017r. kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi:

  • kryterium ogólne na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 674,00zł.,

  • w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 764,00 zł.

  • kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1 922,00 zł na osobę.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Programy

Stopka strony

Serwis Projektu Wrota Warmii i Mazur | Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2019