Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i spełniają określone w ogłoszeniu kryteria.

Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze rodzice lub opiekunowie popełniają błędy lub nie wypełniają wszystkich pól.
Najczęstsze z nich to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.

Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż realizacją zadań, z zakresu świadczenia wychowawczego – "Rodzina 500+", będzie zajmował się Referat Spraw Społecznych.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będą wdawane i przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.
Wnioski można składać w formie papierowej lub przez internet, wykorzystując:

Program „Rodzina 500 plus” rusza od 1 kwietnia. We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”.

Dnia 17 lutego 2016r. Prezydent popisał ustawę o "Rodzina 500 plus"

Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.