WÓJT GMINY LELKOWO
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2019 rok.

Informacja о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert w 2019 r.
 

            Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2018, poz. 450) oraz Programu Współpracy Gminy Lelkowo w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, о których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosi zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2019.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy oraz o świadczenie dobry start. Pamiętaj, że świadczenie otrzymasz tylko wtedy, jeśli wniosek złożysz w odpowiednim terminie.

Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej świadczenie do nas trafi. Warto też pamiętać, żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).

Wójt Gminy Lelkowo informuje iż  "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” -  stypendium szkolne na rok 2018/2019  będą przyjmowane  od dnia 1 września do dnia 15 września 2018 r.