GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)

Jednocześnie realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, uchwalane corocznie uchwałą Rady Gminy w Lelkowie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 2/09 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 3 luty 2009r. Są to osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przewodnicząca komisji:

Bujko Joanna


Członkowie Komisji:

Klisz Beata

Kutryb Paweł

Zielińska-Kanclerz Iwona

ZADANIA I CELE PRACY GKRPA:

Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych oraz usuwanie następstw nadużywania alkoholu.

Komisja w zakresie realizacji swoich działań współdziała z organizacjami społecznymi, szkołami, posterunkiem Policji, Placówką Straży Granicznej oraz z Zakładem Opieki Zdrowotnej, Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Do ustawowych zadań GKRPA, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, należy:

 

  • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
  • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

 

W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

  • przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
  • wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego,
  • w przypadku gdy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
  •  przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania się przymusowemu leczeniu,
  •  składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Braniewie.

 

TRYB ZGŁOSZENIA NA KOMISJĘ:

 

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby zgłoszonej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy złożyć stosowny wniosek, w którym trzeba krótko opisać sytuację osoby nadużywającej alkoholu (wpływ nadużywania alkoholu na rodzinę i ewentualny jej rozkład, demoralizacja małoletnich dzieci, uchylanie się od pracy, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, okres od kiedy osoba ta nadużywa napojów alkoholowych, za co je nabywa).

Wnioskodawcą składającym wniosek o podjęcie czynności wobec osoby nadużywającej alkoholu, w sprawie może być: osoba pełnoletnia, członek rodziny, sąsiad, Policja, przedstawiciel organizacji pozarządowej, kurator, pracownik socjalny itp.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala termin pierwszego posiedzenia, na które wzywa się osobę, której wniosek dotyczy i w zależności od jej stanowiska (możliwość podjęcia dobrowolnego leczenia, skierowanie do biegłych sądowych a następnie w razie wystąpienia stosownych przesłanek skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Braniewie o orzeczenie przymusowego leczenia w warunkach zamkniętych) – Komisja podejmuje stosowną decyzję.

 

KONTAKT:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelkowie

Lelkowo 21,  14-521 Lelkowo

tel: 0-55 244 81 69 – Przewodnicząca Komisji,

tel: 0-55 244 81 83 – UG Lelkowo

 

Do pobrania ►

1. docWniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych