KOMISJA REWIZYJNA                                                                                                                                                             

Skład osobowy:
1. ZDUNEK Malwina - Przewodnicząca komisji
2. TYMCZYNA Anna - członek komisji
3. KŁĘBUCKI Jan - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym;
2. dokonując kontroli bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu;
3. opiniuje budżet gminy
4. występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

 

   KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI                                                                                                                             

Skład osobowy:
1. SUBOCZ Sebastian - Przewodniczący komisji
2. JANOWIAK Tadeusz - członek komisji
3. WERBOWA Irena - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1.opiniuje skierowane przez Radę Gminy skargi na działania Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
2. rozpatruje składane przez obywateli:
  • wnioski
  • petycje

 

   KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO             

Skład osobowy:
1. JANOWIAK Tadeusz  -  Przewodniczący komisji
2. BRZOSTKO Beata - członek komisji
3. KŁĘBUCKI Jan - członek komisji
4. ROMANIUK Justyna - członek komisji
5. RUBACHA Anna - członek komisji
 
KOMPETENCJE KOMISJI:
1. wyraża opinie na temat projektu budżetu gminy oraz jego realizacji;
2. wyraża opinie w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych;
3. wyraża opinie w sprawie umorzeń wierzytelności przekraczających kwotę 10 tys. zł z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej;
4. występuje z inicjatywą podejmowania działań w celu poprawy porządku i czystości w gminie;
5. ocenia funkcjonowanie urządzeń infrastruktury: zaopatrzenia w wodę, usuwania odpadów i ścieków;
6. opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, plany ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 

   KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH                                                                 

Skład osobowy:
1. CIEŚLIK Anna - Przewodnicząca komisji
2. BUKACKI Jerzy - członek komisji
3. KOZIEJ Jarosław - członek komisji
4. PUSZ Jan - członek komisji
5. RYKACZEWSKA Anna - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. opiniuje lub występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie tworzenia i likwidacji placówek kultury, bibliotek oraz placówek oświatowych;
2. analizuje wykonywanie budżetu w zakresie oświaty, kultury i sportu;
3. ocenia funkcjonowanie placówek oświaty, zdrowia i kultury.
 

   KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ                                                        

Skład osobowy:
1. BRZOSTKO Beata - Przewodnicząca komisji
2. MARCZAK Wiesław - członek komisji
3. ROMANIUK Justyna - członek komisji
4. WERBOWA Irena - członek komisji
5. ZDUNEK Malwina - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. analizuje stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy;
2. wnioskuje o podjęcie działań w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

 

   KOMISJA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                      

Skład osobowy:
1. TYMCZYNA Anna - Przewodnicząca komisji
2. BUKACKI Jerzy  - członek komisji
3. CIEŚLIK Anna - członek komisji
4. RYKACZEWSKA Anna - członek komisji
5. MARCZAK Wiesław - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. ocenia sytuację mieszkaniową w gminie;
2. opiniuje projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 

Lp.

Sołtys

   Sołectwo  

Numer telefonu

1.  BEREDA Renata
 Kwiatkowo  55 244-85-19
    
2.  CZERWIŃSKI Zbigniew
 Jarzeń 500-720-950
    
 3.  KICH Roman  Bieńkowo 600-924-486
    
 4.  KLUFAS Michał
 Głębock 55 244-81-17
    
 5.  KŁĘBUCKI Jan
 Wilknity 55 244-84-90
 
 6.  KUDLIŃSKI Mirosław
 Wyszkowo ---------------
    
 7.  KUŁDOSZ Iwona
 Grabowiec  514-555-191
    
 8.  MILISZKIEWICZ Małgorzata       
 Dębowiec 668-265-096
    
 9.  OMELAN Bogdan
 Lelkowo 55 244-81-54 
    
 10.  SKIBIAK Marian
 Wołowo 55 244-81-91
    
 11.  SZMELTER Piotr
 Krzekoty 505-211-586
    
 12.   PLECZKOWSKA Beata  Zagaje  667-392-521
    
 13.  WAJDA Lubomir
 Jachowo  512-790-971
    
 14.  WIECZOREK Henryk
 Lutkowo  55 243-12-85
    
 15.  ZORENA Anna
 Sówki 503-352-179
 
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
Numer telefonu
 
1.   KOZIEJ  Jarosław   Przewodniczący  Rady  Gminy 533 068 701
    
2.   RUBACHA  Anna   Wiceprzewodniczący Rady Gminy  515 123 011
    
 3.   BUKACKI  Jerzy   Radny  506 559 462
    
 4.   BRZOSTKO  Beata   Radna  507 772 458
    
 5.   CIEŚLIK  Anna   Radna  668 475 487
    
 6.   JANOWIAK  Tadeusz   Radny 660 647 894
    
 7.   KŁĘBUCKI  Jan   Radny  /55/ 244 84 90
    
 8.   MARCZAK  Wiesław   Radny 509 056 489
    
 9.   PUSZ  Jan   Radny  514 256 130
    
 10.   ROMANIUK  Justyna   Radna 669 498 381
    
 11.   SUBOCZ  Sebastian   Radny 666 555 145
    
 12.   TYMCZYNA  Anna   Radna  512 479 253
    
 13.   WERBOWA  Irena   Radna  514 729 028
    
 14.   ZDUNEK  Malwina   Radna 511 009 501
    
 15.   RYKACZEWSKA  Anna   Radna  -------------------
 

Piotr Piątkiewicz

tel. 55 244-81-02

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.