KOMISJA REWIZYJNA

Skład osobowy:
1. PUSZ  Jan - Przewodniczący komisji
2. BORCIUCH  Jan - członek komisji
3. KLISZ  Władysław - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym;
2. dokonując kontroli bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu;
3. opiniuje budżet gminy
4. występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Skład osobowy:
1. KŁĘBUCKI  Jan  -  Przewodniczący komisji
2. KLISZ  Władysław - członek komisji
3. PUSZ  Jan - członek komisji
4. PĘKALA  Wioleta - członek komisji
5. LASZUK  Janusz - członek komisji
 
KOMPETENCJE KOMISJI:
1. wyraża opinie na temat projektu budżetu gminy oraz jego realizacji;
2. wyraża opinie w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych;
3. wyraża opinie w sprawie umorzeń wierzytelności przekraczających kwotę 10 tys. zł z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej;
4. występuje z inicjatywą podejmowania działań w celu poprawy porządku i czystości w gminie;
5. ocenia funkcjonowanie urządzeń infrastruktury: zaopatrzenia w wodę, usuwania odpadów i ścieków;
6. opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, plany ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH

Skład osobowy:
1. TYMCZYNA  Anna - Przewodnicząca komisji
2. BABIAK  Włodzimierz - członek komisji
3. WERBOWA  Irena - członek komisji
4. CICHOWSKI  Mariusz - członek komisji
5. SKRZESZEWSKI  Łukasz - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. opiniuje lub występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie tworzenia i likwidacji placówek kultury, bibliotek oraz placówek oświatowych;
2. analizuje wykonywanie budżetu w zakresie oświaty, kultury i sportu;
3. ocenia funkcjonowanie placówek oświaty, zdrowia i kultury.
 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Skład osobowy:
1. BORCIUCH  Jan - Przewodniczący komisji
2. MARCZAK  Wiesław - członek komisji
3. KŁĘBUCKI  Jan - członek komisji
4. SANOCKI  Tomasz - członek komisji
5. LASZUK  Janusz - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. analizuje stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy;
2. wnioskuje o podjęcie działań w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

KOMISJA MIESZKANIOWA

Skład osobowy:
1. WERBOWA  Irena - Przewodnicząca komisji
2. MARCZAK  Wiesław  - członek komisji
3. TYMCZYNA  Anna - członek komisji
4. SANOCKI  Tomasz - członek komisji
5. KAMIŃSKI  Tadeusz - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. ocenia sytuację mieszkaniową w gminie;
2. opiniuje projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.