Zapraszamy w szczególności:
→ organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej
UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną,
związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy
rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i
wspólnoty mieszkaniowe;

→ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego;
→ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
→ spółdzielnie socjalne;
→ koła gospodyń wiejskich;
→ spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2020r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO) w
Priorytetach 2, 3 oraz 4.

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/fio-2/fio-2020/

Rozpoczęcie godzina 10.00 17 grudnia Gminne Centrum Kultury.

FIO