KLUB Radnych "Nasz Samorząd"

Klub Radnych Rady Gminy Lelkowo o nazwie "Nasz Samorząd"  utworzono celem wypracowywania wspólnych opinii oraz propagowania określonych koncepcji dotyczących funkcjonowania gminy.

CZŁONKOWIE KLUBU RADNYCH:
 

  1. PUSZ Jan  - przewodniczący
     
  2. WERBOWA Irena - członek
     
  3. KŁĘBUCKI Jan - członek
     
  4. BUKACKI Jerzy - członek

Klub radnych może występować z inicjatywą uchwałodawczą oraz przedstawiać Radzie lub jej komisjom swoje stanowiska w sprawach przez nie rozpatrywanych.

Klub radnych ma prawo:

1) domagać się wniesienia pod obrady Rady Gminy lub komisji rady spraw, które uznają za ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej,

2) kierować do Wójta Gminy interpelacje w sprawach publicznych wspólnoty samorządowej,

3) zwracać się bezpośrednio do Rady Gminy w sprawach związanych z pełnieniem funkcji radnego,

4) zwracać się do Wójta Gminy o pomoc w realizowaniu obowiązków i uprawnień radnego.