Prezentacja skierowana do uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Lelkowo"

załącznik :  PREZENTACJA "Alkoholowi mówię stop..."

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania narkotyków jak również innych środków psychoaktywnych. Program ten jest w ścisłej kooperacji z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalną strategią rozwiązywania problemów społecznych. Program przedstawia zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. określa zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, jak również określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu.

wyhamuj

 

NASZA GMINA, JAKO JEDEN Z BLISKO 1400 SAMORZĄDÓW, PRZYŁĄCZYŁA SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEJ "SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE"

Uroczysta inauguracja odbyła się 7 kwietnia 2009 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. To początek działań edukacyjnych z udziałem ponad połowy polskich gmin!

Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Włączając się w kampanię chcemy zachęcić każdego mieszkańca naszej gminy do oceny własnego modelu picia oraz odpowiedzi na pytanie – Czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą się pojawić w związku z piciem alkoholu. Pokażemy też w jaki sposób przeliczyć ilość wypijanego alkoholu i jak nie przekraczać granicy picia o niskim ryzyku szkód.

Z badań przeprowadzonych przez PARPA wynika, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się w Polsce na poziomie ok. 4 mln. i jest tym samym ponad cztery razy większa, niż populacja osób uzależnionych od alkoholu ( szacowana na ok. 863 tys.)

Badania CBOS z 2008 roku pokazują, że w społeczeństwie funkcjonuje stereotyp dotyczący piwa jako najmniej szkodliwego napoju alkoholowego. Tymczasem wypijając szklankę piwa (250 ml), lampkę wina (100 ml) lub kieliszek wódki (30 ml) wprowadzamy do organizmu taką samą ilość alkoholu etylowego.

Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych – także do tych, którym wydaje się, że pija niewiele. Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu.

W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny jest skierowany do młodzieży. Z myślą o tej grupie docelowej powstała strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji. Do szkół trafiły, przygotowane przez PARPA, scenariusz wywiadówki dla rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych. Ponadto placówki te otrzymały materiały edukacyjne pod hasłem

,, Nie, bo tak” oraz ulotki edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum.

Z informacją o konieczności monitorowania własnego wzoru picia chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy. Na potrzeby kampanii przygotowano plakaty, ulotki edukacyjne, książki i broszury. Planujemy także zorganizować miedzy innymi szkolenie sprzedawców . Przez cały okres trwania kampanii będziemy informować o podjętych przez naszą gminę działaniach.

Szczegółowe informacje o kampanii można znaleźć na stronach internetowych:

- www.parpa.pl

- www.wyhamujwpore.pl

- www.niebotak.pl

oraz w folderach informacyjnych umieszczonych poniżej:

1. pptPrezentacja

2. mpgSpot_TV

3. mp3Spot Radiowy