Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej 
 

Wstęp deklaracji:

Urząd Gminy w Lelkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wyświetlonej strony.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Lelkowie
Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  brak

Status pod względem zgodności:

Strona podmiotowa  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.
   

Ułatwienia na stronie:

Strona internetowa Urzędu Gminy w Lelkowie posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników
   

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Postępowanie odwoławcze:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Możliwy jest bezpośredni dojazd do budynku Urzędu Gminy, za którym znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma urządzeń ani podjazdów, brak windy. Przed wejściem znajduje się dzwonek. Istnieje możliwość umówienia spotkania i obsługi na parterze w wyznaczonym miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
Na parterze znajduje się tablica z wykazem poszczególnych stanowisk.