Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalając, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie uzależniona od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym.

  • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w wysokości 14 złotych za osobę miesięcznie.
  • Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli niewypełniany jest obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 28 złotych za osobę miesięcznie.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie z opłaty przysługuje w wysokości 2 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności :

1) pojemnik o pojemności do 120l – 40,00 zł/miesięcznie,

2) pojemnik o pojemności powyżej 120l do 240l – 80,00 zł/miesięcznie,

3) pojemnik o pojemności powyżej 240l do 1100l – 160,00zł/miesięcznie,

4) pojemnik o pojemności powyżej 1100l – 320,00 zł/miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy i niewypełniany jest obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, a powstają odpady komunalne, ustala się podwyższoną stawkę w wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności :

1) pojemnik o pojemności do 120l – 80,00 zł/miesięcznie,

2) pojemnik o pojemności powyżej 120l do 240l – 160,00 zł/miesięcznie,

3) pojemnik o pojemności powyżej 240l do 1100l – 320,00 zł/miesięcznie,

4) pojemnik o pojemności powyżej 1100l – 640,00 zł/miesięcznie.

 

Terminy dokonania wpłaty:

  • 15 marca za I kwartał danego roku,
  • 15 maja za II kwartał danego roku,
  • 15 września za III kwartał danego roku,
  • 15 listopada za IV kwartał danego roku.

 

nowe konto bankowe