LELKOWO herb bez ramki

 

UCHWAŁA NR XVI/78/12
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie ustanowienia symboli Gminy Lelkowo: herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru,
pieczęci i sztandaru Gminy Lelkowo oraz zasad ich używania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i poz.1281, Nr 134, poz. 777 oraz Nr 149, poz. 887) oraz art. 3 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 oraz Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz.1353; z 2009 r. Nr 92, poz.753) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Lelkowo, który przedstawia w polu srebrnym pod krzyżami łacińskimi i greckokatolickimi w pas wilka kroczącego czerwonego.

2. Dobór barw srebra (bieli) i czerwieni.

3. Wzór graficzny herbu w kolorze zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustanawia się flagę Gminy Lelkowo, która przedstawia poziomy płat materii barwy zielonej symbolizujący rolnictwo i walory przyrodnicze gminy o proporcjach boków 5:8 na którym widnieje herb Gminy.

2. Wzór graficzny flagi zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustanawia się Flagę stolikową Gminy Lelkowo w formie proporczyka, stanowiącą pionowy prostokątny płat o barwie zielonej z umieszczonym w górnej części herbem Gminy.

2. Wzór graficzny flagi stolikowej zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustanawia się baner Gminy Lelkowo w kształcie prostokąta o proporcjach 1:4 o barwie zielonej z umieszczonym w górnej części herbem Gminy.

2. Wzór graficzny baneru zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Ustanawia się pieczęć Gminy Lelkowo. Pieczęć Gminy Lelkowo ma kształt okrągły, w polu po środku pieczęci znajduje się godło herbu gminy, lecz bez tarczy herbowej, ponieważ okrągły kształt obrysu pieczęci stanowi tarczę herbową z napisem otokowym: GMINA LELKOWO w dwóch półłukach oddzielonych dwiema sześciopromiennymi gwiazdkami.

2. Wzór graficzny pieczęci zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Lelkowo, który przedstawia dwie strony płata materiału w formie kwadratu, obszyty złotą frędzlą, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą stanowiącą koronę z pięciu kłosów, symbolizującą tradycje rolnicze gminy, wykonaną z mosiądzu lub innego metalu o barwie ciemnożółtej lub jasnobrązowej. Na prawej stronie sztandaru barwy czerwonej, pośrodku widnieje znak Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały, bez tarczy. Na lewej stronie sztandaru barwy zielonej widnieje pośrodku herb Gminy Lelkowo oraz napis złoty z czerwoną obwódką, ułożony w następujący sposób: napis GMINA umieszczony jest równolegle nad herbem gminy, natomiast napis LELKOWO jest umieszczony pod herbem gminy.

2. Wzór graficzny sztandaru stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Symbole, o których mowa w § 1 – 6 uchwały stanowią własność Gminy Lelkowo i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, fladze, fladze stolikowej, banerze, pieczęci i sztandarze oraz rys historyczny zawiera załącznik nr 7 do uchwały – tzw. uzasadnienie historyczno- heraldyczne.

§ 8. 1. Prawo do używania herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru, pieczęci i sztandaru na mocy niniejszej uchwały przysługuje:

1) Radzie Gminy i Wójtowi,

2) Urzędowi Gminy,

3) gminnym jednostkom organizacyjnym,

4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.

§ 9. 1. Herb i flagę, flagę stolikową i baner Gminy Lelkowo umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.

2. Symbole, o których mowa w ust. 1 mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.

3. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych Rady Gminy i Wójta oraz na stronach internetowych, których administratorem jest Urząd Gminy w Lelkowie.

4. Sztandar Gminy Lelkowo jest używany podczas uroczystości państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także podczas uroczystych sesji Rady Gminy w Lelkowie. Podczas uroczystych sesji sztandar jest ustawiony obok stołu prezydialnego. Sztandarowi towarzyszy zawsze trzyosobowy poczet składający się z chorążego i dwóch osób asysty, którego skład wyznacza swoim Zarządzeniem Wójt Gminy Lelkowo. Miejscem przechowywania sztandaru jest gabinet Wójta Gminy Lelkowo. Na uroczystościach sztandar może być obecny wyłącznie na polecenie Wójta Gminy Lelkowo lub Przewodniczącego Rady Gminy w Lelkowie.

§ 10. 1. Wizerunki herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i sztandaru mogą być wykorzystywane na wydawnictwach, materiałach i przedmiotach promocyjnych wykonywanych na zlecenie Gminy Lelkowo lub też wykorzystywane przez gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Lelkowo.

2. Symboli, o których mowa w ust. 1 mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty w celach handlowych i reklamowych, pod warunkiem uzyskania na to zgody.

3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i sztandaru w celach komercyjnych przez podmioty wymienione w ust. 2, udziela Wójt. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

§ 11. 1. Herb i pozostałe symbole Gminy Lelkowo mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie przewidziane prawem dla insygniów władzy.

2. Wójt może zakazać używania wizerunku herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i sztandaru, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy, lub też naraża na szkodę interes Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 załącznik:

UCHWAŁA NR XVI/78/12 RADY GMINY LELKOWO z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Lelkowo: herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru, pieczęci i sztandaru Gminy Lelkowo oraz zasad ich używania. pdf