Urząd Gminy Lelkowo od dnia 1 września  do 15 września przyjmuje wnioski o stypendium szkolne.  

O pomoc mogą ubiegać się: rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie we własnym imieniu.

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, gimnazjum, średnich, zawodowych, policealnych/pomaturalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje także wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach. Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych.

Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Lelkowo – Referat Spraw Społecznych,   rozpoczęto wydawanie i przyjmowanie  wniosków o  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy.

Od 9 czerwca 2021 r. wyświetlanie Karty Dużej Rodziny możliwe jest w aplikacji mObywatel.

Dotychczasowa aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 r wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

INFORMACJA

w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne na  okres zasiłkowy 2021/2022.

 

        Wójt Gminy Lelkowo,  informuje, iż  wydawanie i przyjmowanie  wniosków o  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  2021/2022  rozpocznie się od dnia  1 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, od dnia 1 lipca danego roku.

INFORMACJA

w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na okres świadczeniowy2021/2022

 

       Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2021r. rozpocznie się wydawanie  i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od dnia 1 lipca bieżącego roku.