Urząd Gminy Lelkowo informuje, że w dniu 3 listopada 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), która art. 26  i art. 31 ww. ustawy wprowadza zmiany w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Osoby, którym  odmówiono przyznania dodatku węglowego ponieważ: nie wpisały lub nie zgłosiły źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022, złożyły wniosek jako kolejne gospodarstwo domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, mimo że reprezentowały odrębne gospodarstwo domowe, a dodatek węglowy przyznany był osobie, która wniosek składała jako pierwsza, mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

 

Dla kogo dodatek węglowy na nowych zasadach?

W myśl zmienionych przepisów  dodatek węglowy w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,  którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła  dodatek węglowy należy się każdemu wnioskodawcy, o ile:

  • prowadzi osobne gospodarstwo domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu i ma osobne źródło ciepła na węgiel albo korzysta z pieca współdzielonego.

Wszystkie powyższe okoliczności zostaną potwierdzone w wywiadzie środowiskowym, podczas którego zostanie potwierdzone zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu sporządza się notatkę służbową.

W przypadku braku wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, Wójt dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w przedmiotowej  ustawie.

Wszystkie osoby, którym odmówiono dodatku węglowego z uwagi na powyższe jak również, które nie składały wniosku o dodatek węglowy a przyczyną było brak złożonej deklaracji w CEEB, jak również złożenie deklaracji po 11 sierpnia 2022r. proszone są o kontakt z :

 

Urząd Gminy Lelkowo

Referat Spraw Społecznych

Tel: 55 244 82 87 

 

Załączniki

 

Sporządził:

Iwona Zielińska-Kanclerz

Kierownik Referatu Spraw Społecznych