Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2017 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2017. Niezłożenie oświadczenia lub/i niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

W myśl obowiązujących obecnie przepisów przedsiębiorca, który nie wniósł opłaty w w/w terminach, jest zobowiązany do uiszczenia jej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania obowiązku wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 bądź art. 111 ust. 2 albo 5. W przeciwnym wypadku zezwolenia wygasają z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia powyższych obowiązków, tj. niezłożenia oświadczenia, niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia i niedokonania opłaty. To oznacza, że przedsiębiorca, który nie dokonał opłaty w ustawowym terminie, aby nie dopuścić do wygaszenia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ma jeszcze możliwość dokonania opłat należnych, powiększonych o opłatę dodatkową w wysokości 30% należnej rocznej opłaty w nieprzekraczalnych terminach (przy opłacie należnej na dzień):


* 31 stycznia do 1 marca (jeśli luty ma 29 dni) lub 2 marca (gdy luty ma 28 dni)
* 31 maja do 30 czerwca
* 30 września do 30 października.

Przedsiębiorca, który nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży za poprzedni rok, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30 % tzw. opłaty podstawowej.

W przypadku natomiast przedsiębiorców, którzy nie złożyli oświadczenia oraz nie dokonali opłaty w ustawowym terminie, opłatę dodatkową się sumuje (60 %).

Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Lelkowie pokój nr 6 lub do pobrania z pliku załączonego poniżej.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Lelkowie, Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku - oddział w Pieniężnie nr 53 8313 0009 0043 6001 2000 0010

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy w Lelkowie

Informacji na temat opłat udziela Pani Anna Rubacha pokój nr 6, numer telefonu 55 2448220.

 

załącznikiOświadczenie