Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki miejsc oczekiwania na środki transportu publicznego

W 2017 roku w ramach współpracy z Powiatem Braniewskim wykonano chodnik w miejscowości Bieńkowo. Wkład finansowy z środków budżetu Gminy wyniósł ok. 70 000,00 zł. Dotychczas zrealizowano 2/3 całego planowanego zakresu rzeczowego. Powiat Braniewski na tę inwestycję zabezpieczył kostkę polbrukową. W roku bieżącym Gmina zamierza kontynuować tę inwestycję.

Istnieje potrzeba wykonania chodnika w Lelkowie przy drodze wojewódzkiej Nr 510 od Strażnicy SG do osiedla domków jednorodzinnych. Z środków gminy wykonano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie o wykonanie tego zadania.

W celu poprawy komfortu podróżnych, estetyki miejsc, oczekiwania na środki transportu publicznego dokonano montażu trzech przystanków autobusowych (w miejscowościach: Krzekoty, Kwiatkowo, Jarzeński Młyn) oraz wybudowano perony przy przystankach autobusowych w miejscowościach położonych przy drodze wojewódzkiej Nr 510 (Pieniężno-Lelkowo-Głębock).
Przystanki sfinansowała Gmina Lelkowo, natomiast perony Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Ponad cztery kilometry nowych nawierzchni na drogach gminnych

Wójt Gminy Lelkowo podpisał czwartą umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych mających na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa oraz komfort kierowców i pieszych.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku na drogach gminnych przebudowane zostały następujące odcinki:

 • droga gminna Nr 114022 N w Dębowcu;
 • droga wewnętrzna dz. Nr 417/4 w Lelkowie;
 • droga wewnętrzna dz. Nr 158 w Lelkowie;
 • droga gminna Nr 114012 N w Głębocku;
 • droga gminna Nr 114024 N w Głębocku;
 • droga wewnętrzna dz. Nr 150 w Wilknitach;
 • droga wewnętrzna dz. Nr 102/7 w Zagajach;
 • droga wewnętrzna dz. Nr 82 w Jarzeńskim Młynie;
 • droga gminna Nr 114024 N w Jarzeniu.

Do modernizacji typowaliśmy odcinki dróg, które miały największą szansę na dofinansowanie biorąc pod uwagę kryteria według których wnioski były oceniane. Spośród kilku kryteriów oceny istotny wpływ miała łączność danego odcinka z drogą wyższej kategorii oraz położenie drogi przy obiektach użyteczności publicznej.

Inwestycje sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z dotacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków UE w ramach inicjatywy LEADER oraz z budżetu gminy Lelkowo.

Całkowity koszt zadań to około 1,5 mln. złotych.

To największe w ostatnich latach inwestycje na drogach gminnych.

Około 1,2 miliona złotych dodatkowych środków na rozwój młodzieży

Od stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Lelkowie realizowany jest projekt edukacyjny "Główka pracuje - laboratorium wiedzy w Lelkowie", współfinansowany ze środków EFS. Działania w ramach projektu rozłożono na dwa etapy obejmujące rok 2017 i 2018.

Rok szkolny rozpoczęto 4-dniowym wyjazdem na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Uczniowie klas V-VII zwiedzili wiele ciekawych zabytków, brali udział w lekcjach muzealnych, oglądali interesujące wystawy, wędrowali szlakami, słuchali interesujących opowieści przewodników. Miejsca, które odwiedzili i zobaczyli, to: Muzeum Ziemi PAN, Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, Zamek Królewski w Krakowie, Kopalnia Soli w Wieliczce, Ojcowski Park Narodowy, Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Łodzi.

Pierwszy etap zakończono „Dniem nauki”. Tego dnia uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w obecności zaproszonych gości, prowadząc pokazy, doświadczenia i eksperymenty naukowe. Uczniowie mogli również sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w różnych konkursach.

Od stycznia 2018r rusza druga edycja projektu, w której przewidziane są:

 • zajęcia w zakresie kompetencji kluczowych: dydaktyczno – wyrównawcze: zajęcia
  z matematyki, fizyki, nauk przyrodniczych i języków obcych oraz koła zainteresowań: przyrodnicze i biologiczno – chemiczne,
 • zajęcia w zakresie kompetencji cyfrowych: informatyczne i programistyczne koła zainteresowań oraz warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe,
 • wycieczki edukacyjne.

Rodzice uczniów zostaną objęci wsparciem w postaci:

 • indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • warsztatami w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Dzięki współpracy Gminy Lelkowo z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu w Szkole Podstawowej w Zagajach realizowany jest projekt „Szkoła Cyfrowych Ekspertów” współfinansowany przez Unię Europejską. Ogólna wartość realizowanego projektu wynosi około 400.000 zł.

Realizacja projektu, skierowanego do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zagajach będzie trwała do 31 stycznia 2019r.

Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów. Również nauczyciele zostali objęci szkoleniami w zakresie zastosowania narzędzi i metod TIK (technologia informacyjno komunikacyjna) w nauczaniu oraz realizacji procesu dydaktycznego w sposób oparty na aktywnych metodach wykorzystujących TIK. Podczas procesu wdrażania zmian w pracy szkoły nauczyciele objęci są wsparciem specjalisty ds. superwizji i coachingu.

W ramach projektu szkoła doposażona została w sprzęt i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej: 2 zestawy przenośnych komputerów dla uczniów (po 11 laptopów), 3 laptopy do indywidualnego użytku służbowego nauczycieli, 2 laptopy do biblioteki SP – łącznie 27 laptopów, wszystkie z systemem operacyjnym i niezbędnym oprogramowaniem, 2 szafy na laptopy, 3 tablice, 3 projektory, 1 dywan multimedialny, 4 urządzenia wielofunkcyjne do drukowania i kopiowania, 4 aparaty cyfrowe, programy edukacyjne.

Uczniowie z klas III-VI biorą udział w tematycznych zajęciach pozalekcyjnych, w utworzonych klubach, rozwijających ich zainteresowania i kompetencje cyfrowe, w takich jak: klub językowo-dziennikarski, klub cyfrowych mediów, klub przedsiębiorczości, klub globtrotera.

W szkole odbywają się także warsztaty z robotyki. W 48 godzinach zajęć uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich klas, od I do VI.

Podczas trwania projektu uczniowie z Zagaj uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych. Odwiedzili już Oceanarium oraz Akademię Morską w Gdyni, redakcję Gazety Braniewskiej IKAT, Muzeum Etnograficzne w Pieniężnie. Uczniów, objętej projektem szkoły czekają jeszcze wyjazdy do: Warszawy i Olsztyna. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie rozwiną kompetencje cyfrowe, a nauczyciele nabędą umiejętności w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w sposób aktywizujący uczniów, z wykorzystaniem metod i narzędzi TIK.

inwestycjeinwestycje 1

Rozwoj mlodziezy Lelkowo

Rozwoj mlodziezy Zagaje