O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U
 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm./ i § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zm. /

Wójt Gminy Lelkowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż mienia gminnego stanowiącego część nieruchomości gruntowej oznaczonej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Braniewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1B/00014012/8, stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną Nr 283/5 o powierzchni 0,0354 ha, zlokalizowaną w obrębie Lelkowo (obręb Nr 008), w gminie Lelkowo, w powiecie braniewskim, która stanowi użytek B – tereny zabudowy mieszkalnej.

Działka ewidencyjna Nr 283/5 w obr. Lelkowo nie jest w żaden sposób obciążona i brak jest przeszkód prawnych w rozporządzeniu nią.

    Dane dotyczące warunków przetargu:

       1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Lelkowo pok. nr 10

2. Cena wywoławcza 3 000,00 zł.

3. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką lub przelewem bankowym wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej nabywanej nieruchomości.

Wadium należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Lelkowie lub na konto: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku - filia w Pieniężnie nr 75 8313 0009 0043 6027 2000 0030 w terminie do dnia 7 maja 2018 r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Lelkowie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

Nabywca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Bliższych informacji o nieruchomości i przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Lelkowo pok. nr 10 tel. (055) 2448128.