OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Lelkowo zawiadamia że:

w dniu 17.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie infrastruktury telekomunikacyjnej (przyłącza światłowodowego) na działce o nr ew. 100 w obrębie Bieńkowo, gmina Lelkowo.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Rozwoju Gospodarczego pok. nr 10.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

                                                                                                             Wójt Gminy Lelkowo

                                                                                                             mgr inż. Stanisław Popiel


 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

1. Stronie internetowej Urzędu Gminy
2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w/m