Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – podstawowe informacje

 • Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 • Termin składania wniosków do OSChR – od 1 sierpnia 2019r.
 • Beneficjentem końcowym programu są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5, którzy otrzymują wsparcie za pośrednictwem WFOŚiGW.
 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
 • Badania pH muszą być wykonane w oparciu o pH w 1 mol KCl . dm-3.
 • Za ważne uznaje się badania pH wykonane po 1 stycznia 2017 r.
 • Koszty kwalifikowane są zgodne z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty zakupu:
 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

 1. do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
 2. do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
 3. do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych;

1. W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika;
2. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana;
3. Na fakturach należy wskazać typ, odmianę i zawartość czystego składnika odkwaszającego w nawozie lub środku wapnującym;
4. Wnioski beneficjentów końcowych niekompletne lub negatywnie zweryfikowane nie podlegają rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje u doradcy ODR, w stacjach chemiczno-rolniczych lub na stronach internetowych SCHR oraz WFOSiGW:

https://www.schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/

 

Sporządził: Grzegorz Bałanda - doradca ODR