Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2019

 1. Oświadczenie należy złożyć w Urzedzie Gminy Lelkowo do 31 stycznia 2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30– 15:30

Opłaty wnosi się w kasie urzędu lub numer rachunku bankowego: 53831300090043600120000010

 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku-filia w Pieniężnie

 1. Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 2. Wartość sprzedaży za 2019 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
 3. Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia:

a)napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo

- jeśli wartość sprzedaży w roku 2019 wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł,

- jeśli wartość sprzedaży w roku 2019 przekracza 37 500 zł– opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży,

b) alkohole od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa)

- jeśli wartość sprzedaży w roku 2019 wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł,

- jeśli wartość sprzedaży w roku 2019 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży,

PRZYKŁAD 1 (dot. pkt a i b): Wartość sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa w punkcie X wyniosła 52.700 zł - opłatę obliczamy wg wzoru: 52.700 x 1,4% = 737,80 zł. Przedsiębiorca za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa winien uiścić opłatę roczną w wysokości 737,80 zł.

c) alkohole powyżej 18%

- jeśli wartość sprzedaży w roku 2019 wynosi do 77 000 zł – oplata 2 100 zł,

- jeśli wartość sprzedaży w roku 2019 przekracza 77 000 zł – opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży.

PRZYKŁAD 2 (dot. pkt c): Wartość sprzedaży napojów  alkoholowych powyżej 18% w punkcie X wyniosła 95.650 zł - opłatę obliczamy wg wzoru: 95.650 x 2,7% = 2582,55 zł. Przedsiębiorca za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% winien uiścić opłatę  w wysokości 2582,55 zł

 1. Przedsiębiorcy mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września lub opłatę jednorazową.
 2. Sprzedawca alkoholu obowiązany jest w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października 2020r. okazać w hurtowni zaopatrującej go w napoje alkoholowe dowód potwierdzający dokonanie opłaty.
 3. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy.

Obowiązkiem organu gminy w takim przypadku jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia, które następuje z mocy prawa w związku z niezłożeniem przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia oraz niedokonaniem stosownej opłaty do 31 stycznia 2020 roku.

Jednakże przed upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty, przedsiębiorca może złożyć spóźnione oświadczenie lub wnieść spóźnioną ratę opłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% należnej rocznej opłaty za każde z tych przekroczeń.

 1. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się obligatoryjnie, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić organowi zezwalającemu każdą zmianę stanu faktycznego
  i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu – w tym oświadczenie o likwidacji punktu sprzedaży alkoholu - w terminie 14 dni od dnia powstania zmian. W przypadku likwidacji punktu sprzedaży nie obowiązuje 6-cio miesięczny zakaz występowania o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu w tym punkcie.
 3. Przedsiębiorca może dobrowolnie dołączyć do oświadczenia wydruk z kasy fiskalnej, na podstawie którego zostało ono wypełnione.

Oświadczenie o sprzedaży alkoholu rok 2019 druk do pobrania 1

Oświadczenie o sprzedaży alkoholu rok 2019 druk do pobrania 2