Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach od 21.09.2020r. do 09.10.2020r. z wyłączeniem dnia 25.09.2020r. można składać wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Do dochodu wlicza się m.in.:

 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • Wynagrodzenie za pracę dorywczą
 • Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • Renty,
 • Emerytury,
 • Alimenty,
 • Odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzenia obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • Zasiłki dla bezrobotnych
 • Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Dochody z gospodarstwa rolnego,
 • Świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stale i okresowe),

pomoczywnosciowa