PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie likwidacji Urzędu Stanu Cywilnego w Lelkowie

I. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje społeczne w przedmiocie likwidacji Urzędu Stanu Cywilnego w Lelkowie zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXI/117/2020 Rady Gminy Lelkowo z dnia  23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie likwidacji Urzędu Stanu Cywilnego w Lelkowie.


II. Termin i cel przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje społeczne trwały od 29 września 2020 r. do 13 października 2020 r. i przeprowadzone zostały w celu poznania opinii i uwag mieszkańców gminy dotyczących przedmiotu konsultacji.                                         

III. Tryb przeprowadzenia konsultacji:

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez umieszczenie formularz konsultacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bip.uglelkowo.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelkowo (www.uglelkowo.pl) oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Lelkowie, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lelkowie.
  2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii na formularzu konsultacyjnym.

Zainteresowani mieszkańcy otrzymali możliwość przekazania swoich opinii pisemnie drogą elektroniczną, drogą korespondencyjną lub bezpośrednio do Sekretarz Gminy Lelkowo poprzez udostępnienie formularza konsultacyjnego.

IV. Przebieg i wynik konsultacji:

W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynęło 31 wypełnionych i podpisanych formularzy konsultacyjnych  wraz z uzasadnieniem.

W 31 uwzględnionych w obliczeniach formularzach podział głosów na zadane pytania przedstawiał się następująco:

a) jestem za likwidacją Urzędu Stanu Cywilnego w Lelkowie

0

b) jestem przeciw likwidacji Urzędu Stanu Cywilnego w Lelkowie

31

c) trudno powiedzieć

0

Na tym konsultacje zakończono.

Niniejszy protokół podlega:

Podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Lelkowo, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w Lelkowie.

 

Wójt Gminy Lelkowo
Łukasz Skrzeszewski