Informacja о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert w 2021 r.

            Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2020, poz. 1057) oraz Programu Współpracy Gminy Lelkowo w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, о których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosi zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2021.

            Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na zadania publiczne do realizacji w 2021 roku mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, którzy reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert (art. 15 ust. 2d ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie).

            Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej przyjmowane są do 19 lutego 2021 roku,  na poniższy adres lub osobiście :

Urząd Gminy Lelkowo

Lelkowo21

14-521 Lelkowo

(pok. nr 7 – Sekretariat)

           

            О zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy  w Lelkowie lub data stempla pocztowego.

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do informacji.

Załączniki: