4 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Lelkowo na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Sprzęt komputerowy (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką) zakupiony zostanie przez Gminę Lelkowo w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką) będzie własnością Gminy Lelkowo i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia na czas nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.

W okresie użyczenia, rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich zobowiązani będą do okazywania zakupionego sprzętu komputerowego i sprawdzenia jego stanu technicznego upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Lelkowo.
 

Wnioski (oświadczenia) dostępne są:

- w Urzędzie Gminy Lelkowo, Lelkowo 21,  w godzinach pracy urzędu (pon - pt. 7:30-15:30)

- na stronie internetowej Gminy Lelkowo : https://lelkowo.warmia.mazury.pl/

- w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelkowo dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów uczęszczających do tych szkół (SP Zagaje i SP Lelkowo)

- na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 
Wnioski (oświadczenia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Urzędzie Gminy w Lelkowie w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 r. do godz. 15:00.

Uwaga!! Złożenie wniosku (oświadczenia) nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu komputerowego (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką). Ilość zakupionego sprzętu uzależnione jest od przyznanych środków finansowych Gminie Lelkowo w ramach grantu PPGR.

Załączniki:

laptop