ℹ️Gmina Lelkowo otrzymała dofinansowanie w kwocie ?2 688 500,00 ( dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
???Infrastruktura drogowa, Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lelkowo.
??Projekt zakłada poprawę warunków komunikacyjnych poprzez modernizację jezdni z nawierzchni twardej w miejscowości Wyszkowo i Zagaje oraz naprawa i wzmocnienie konstrukcyjne nawierzchni gruntowo tłuczniowej miejscowości Dębowiec i Zagaje.
?Dodatkowo nastąpi odtwarzanie zjazdów do posesji, renowacja rowów oraz remont przepustów, odtworzenie istniejących chodników, wykonanie przyłączy do istniejącej kanalizacji deszczowej.
➡️Przewidywana wartość inwestycji to 2 830 000,00 ( dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych ).