Obywateli Ukrainy obowiązują te same warunki przyznawania poszczególnych świadczeń rodzinnych i dokumentowania ich spełnienia co innych cudzoziemców oraz obywateli Polski, poza tym że do składu ich rodziny nie będzie wpisywana osoba, która została w ogarniętym wojną kraju.  Zgodnie z art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa) osoby, których pobyt został zalegalizowany w trybie jej art. 2 ust. 1, mogą ubiegać się m.in. o wsparcie z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615) .

Prawo do tych świadczeń przysługuje im od miesiąca złożenia wniosku, choć nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy oraz jego dziecko zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez komendanta Straży Granicznej (SG), o którym jest mowa w art. 3 ust. 3 specustawy. Świadczenia przysługujące w ramach świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy to:

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko w wysokości od 95 do 135 zł miesięcznie w zależności od jego wieku. Można się o niego ubiegać, jeśli miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 674 zł lub 764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, za 2020r. obecnie.

Świadczenia opiekuńcze

Należą do nich:

  • zasiłek pielęgnacyjny – wynosi on 215,84 zł,
  • świadczenie pielęgnacyjne – wynosi 2119 zł miesięcznie,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy – wynosi on 620 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (czyli tzw. becikowe)

O ten zasiłek w wysokości 1000 zł mogą się ubiegać rodziny, którym urodziło się dziecko i których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.

Świadczenie rodzicielskie

Jest to świadczenie wypłacane po urodzeniu dziecka matce lub ojcu  w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Więcej informacji i wzory wniosków można pobrać ze stron Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy