Celem „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników”,  jest zatrudnienie przez pracodawcę  pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy - Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia.

Według  Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.    
     Zadaniem realizacji projektu oprócz pracy zawodowej jest odbycie przez młodocianego praktycznej nauki zawodu oraz dokształcenie teoretyczne. Projekt skierowany jest do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo przez osobę zatrudnioną u pracodawcy posiadającej odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego.
     W ramach projektu (zatrudnienia młodocianego), zawierana jest  umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, która jest jedną   z  przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz pracodawcy określonych w art. 122 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Pracodawca, który zawarł umowę  z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, przysługuje  dofinansowanie kosztów, jeżeli:

- młodociany pracownik ukończył naukę i zdał:

  1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem  - egzamin czeladniczy  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca o rzemiośle,
  2. b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy.

PCK lelkowo