Ogłoszenie

 о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych  w 2023r.

            Wójt Gminy Lelkowo na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2022, poz. 1327 z póź. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Lelkowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, о których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023r.

 

            Celem ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy.

Członkami komisji konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, którzy reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert (art. 15 ust. 2d ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie). Każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy może zgłosić jednego kandydata. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  

            Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych (podmiotów) do komisji konkursowej przyjmowane są do 15 marca 2023 roku. Zgłoszenie powinno być podpisane przez upoważnione osoby  reprezentujące  organizacje zgłaszającą kandydata  i zawierać podpisaną przez kandydata zgodę  na udział w pracach komisji.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia i złożyć lub wysłać w kopercie oznaczonej „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej  ocenianej oferty na realizacje zadań publicznych w 2023r.”, na poniższy adres:

Urząd Gminy Lelkowo

Lelkowo 21

14-521 Lelkowo

(pok. nr 7 – Sekretariat)

            О zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy w Lelkowie.

 

Załączniki: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

                                                                                                              WÓJT

Łukasz Skrzeszewski