Przypomnienie o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Lekowie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych  o obowiązku wniesienia opłaty III raty z tyt. korzystania  z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015, w terminie

do  30 września 2015r.


na podane niżej konto:
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku - oddział w Pieniężnie
53 8313 0009 0043 6001 2000 0010

lub w kasie Urzędu Gminy w Lelkowie
do godz. 13oo, 30 września 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że skutkiem niedokonania opłaty w ustawowym terminie jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z tytułu niedokonania opłaty w ustawowym terminie – może ubiegać się o ponowne zezwolenie nie wcześniej, jak po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia ( art.18 ust.12 pkt.5 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz. U. z 2012r.  poz.1356 ze zm.).

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać pod numerem tel. 55 244 82 20

 Anna Rubacha