INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

31 maja 2016 r. upływa termin zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wójt Gminy Lelkowo przypomina, że w dniu 31.05.2016 r. upływa termin płatności II raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. 2015.1286 ). Określone w ustawie terminy spełnienia obowiązku opłaty mają charakter materialno-prawny, co oznacza, iż nie mogą podlegać przywróceniu na zasadach k.p.a.

Datę zapłaty należy rozumieć jako datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu. Nr rachunku 53 8313 0009 0043 6001 2000 0010.

W dniu 31 maja 2016 r. kasa urzędu przyjmuje wpłaty do godz. 13:00.