PRZEDSIĘBIORCO - 30 września upływa termin zapłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wójt Gminy Lelkowo przypomina, że w dniu 30.09.2016 r. upływa termin płatności III raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. 2015.1286) oraz orzecznictwem sądowym nie ma możliwości wydłużenia wyznaczonych w ustawie terminów. Określone w ustawie terminy spełnienia obowiązku opłaty mają charakter materialno-prawny, co oznacza, iż nie mogą podlegać przywróceniu na zasadach k.p.a.

W przypadku niedotrzymania terminu uiszczenia opłaty, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w tym okresie nie wniesie przedmiotowej raty opłaty, powiększonej o 30% tej opłaty.

Datę zapłaty należy rozumieć jako datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu (do dnia 30.09.2016 r.) W związku z powyższym, przypominamy o obowiązku terminowego uiszczenia należnej opłaty. Do dnia 30 września do godz. 13.00 opłatę można uiścić w kasie Urzędu.

Przedmiotowej opłaty można dokonać w banku lub innej placówce na konto: 53 8313 0009 0043 6001 2000 0010 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku - oddział w Pieniężnie.