OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 31 października  2023r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lelkowo w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Do uczniów klas  IV szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelkowo: Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lelkowie i Szkołę Podstawową w Zagajach,  trafiły już laptopy, przekazane w ramach Rządowego programu „Laptop dla ucznia”.                    
Laptopy otrzymało na własność 10 czwartoklasistów.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- wprowadzenie do systemu nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18r. życia,

- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wójt Gminy Lelkowo informuje iż "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” - stypendium szkolne na rok 2023/2024 wydawane i  przyjmowane są  od dnia 1 września do dnia 15 września 2023r.