Od 1 listopada 2016r. do 30 października 2017r. kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi:

 • kryterium ogólne na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 674,00zł.,

 • w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 764,00 zł.

 • kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1 922,00 zł na osobę.

Od 1 listopada 2016r.:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia wynosi 95,00 zł;

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia wynosi 124,00zł;

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia wynosi 135,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia od dnia 1 listopada 2016r., wynoszą:

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00zł. aa dziecko, nie więcej jednak niż 386,00zł. na wszystkie dzieci,

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

           -    do 5. roku życia wynosi 90,00zł;

           -    powyżej 5. roku życia wynosi 110,00zł;

 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

            -   na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wynosi 113,00zł;

           -   na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wynosi 69,00 zł,

 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00zł.

 • dodatek z tytułu nurodzenia sie dziecka 1.000,00zł.

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00zł.

 • jednorazowa zapomoga – 1.000,00zł.

 • świadczenie rodzicielski – 1.000,00zł.

 • świadczenie pielęgnacyjne – 1.300,00zł.

 • zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00zł.