Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu tej jednostki sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej.

  1. Program Współpracy Gminy Lelkowo z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2017 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lelkowo nr XV/87/2016 z dnia 16 listopada 2016r.

  2. Zgodnie z Programem Współpracy, współpraca Gminy Lelkowo z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.

  3. Cel Programu - efektywne wykorzystywanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców - został zrealizowany poprzez zrealizowanie n/w zadań publicznych.

  4. Dla realizacji współpracy finansowej, w budżecie Gminy Lelkowo na rok 2017 zaplanowano dotacje celowe w kwocie łącznej 12.000,00zł.

  5. Zadania wymienione w programie realizowano w formie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – na kwotę łączną 12.000,00zł:

- ogłoszono dwa konkursy. Na każdy konkurs wpłynęło po jednej ofercie,

- Gmina Lelkowo reprezentowana przez Wójta Gminy Lelkowo zawarła dwie umowy w dniu 03.04.2017r. oraz 01.12.2017r. z podmiotem w celu powierzenia zadań publicznych:

Umowy zawarto z Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy ,,Granica Zagaje – łączna kwota przyznanych dotacji 12.000,00zł.

Kwoty dotacji wykorzystano w całości, w okresach od 03 kwietnia 2017r. do 30 listopada 2017r. oraz od 01 grudnia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Stowarzyszenie w ramach realizacji zadań publicznych organizowało zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych; organizowało różnorodne zajęcia, zawody oraz prowadziło rozgrywki piłki nożnej. Stowarzyszenie, przy współpracy z Gminą Lelkowo, dokonywało bieżących remontów obiektów sportowych, które to były wykorzystywane przez nie do realizacji zadań publicznych.

Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w 2017r. odbywało się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.