WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

KONKURS POD TYTUŁEM:  ,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych  i utrzymanie urządzeń sportowych”                                                   

NAZWA WYBRANEGO OFERENTA:  Ludowy Klub Sportowy ,,Granica”  Zagaje

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:  12.000,00zł.
 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

            Dnia 15 marca 2019 r. została rozpowszechniona informacja о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert w 2019 r.  Z organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów nie wpłynęło żadne zgłoszenie przedstawiciela do komisji konkursowej.

            W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  – pod tytułem ,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych”  wpłynęła jedna oferta.

Wójt Gminy Lelkowo zarządzeniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Gminy  w Lelkowie.

Komisja konkursowa po rozpatrzeniu oferty – Ludowego Klubu Sportowego ,,Granica” Zagaje  postanowiła przyznać dotację w kwocie 12.000,00 zł.(słownie: dwanaście tysięcy zł. 00/100).

            W/w oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Komisja konkursowa wystawiła pozytywną opinię w/w ofercie biorąc pod uwagę :

1) możliwość realizacji zadania ze względu na posiadane zasoby osobowe (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) niezbędne do realizacji w/w działań,

2) szeroki zakres działań upowszechniający  kulturę fizyczną wśród osób dorosłych

3) bogate doświadczenie w realizacji podobnych projektów we współpracy z administracją publiczną.