Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2019r. rozpocznie się wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 300+ Dobry Start, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od dnia 1 lipca bieżącego roku.

Informuję również, iż:

  1. wnioski w sprawie ustalenia prawa  do świadczeń dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku – wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia,
     
  2. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata  przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

Więcej informacji, na temat przyjmowania i wydawania wniosków można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Lelkowo – w Referacie Spraw Społecznych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, lub. pod nr tel: (0-55)244 82 87.