Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE", może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Na terenie  Gminy Lelkowo wnioski składa się w Urzędzie Gminy Lelkowo – Referat Spraw Społecznych – 55 244 82 87.

 

Należy pamiętać, iż wnioski o wydanie zaświadczenia  składa się do Wójta/Burmistrza, właściwego ze względu na swoje miejsce  zamieszkanie.

Weryfikacja wniosku:

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z póź. zm.).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Po zweryfikowaniu dochodu gospodarstwa domowego organ wydaje  zaświadczenie, w którym podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Załączniki:

1. Wniosek - część I

2. Wniosek - część II

3. Wniosek - część III

4. Wniosek - część IV

5. Klauzula infomacyjna

Czyste Powietrze1

 

Sporządził/ osoba odpowiedzialna za wydawanie zaświadczeń:

Iwona Zielińska-Kanclerz

Kierownik Referatu Spraw Społecznych

55 244 82 87