Urząd Gminy Lelkowo od dnia 1 września  do 15 września przyjmuje wnioski o stypendium szkolne.  

O pomoc mogą ubiegać się: rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie we własnym imieniu.

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, gimnazjum, średnich, zawodowych, policealnych/pomaturalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje także wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach. Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych.

Stypendium szkolne  otrzymają rodziny, w których dochód netto nie przekracza 528 złotych na osobę w rodzinie ( art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  Dz.U. z 2020r. poz.1876 ze zm.). Dochód ten oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego – 308,00 zł mies. od 1 ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium  można pobrać i składać w:

Urząd Gminy Lelkowo

Referat Spraw Społecznych, poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30

tel: (0-55) 244 82 87

 

sporządził:

Kierownik referatu Spraw Społecznych

Iwona Zielińska-Kanclerz

stypendium szkolne