Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022R. roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy  przysługuje dla gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem  do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

WAŻNE!!!

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Dodatek węglowy przysługuje w  wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo. 

WNIOSKI:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022r. (zamieszczone poniżej). Wnioski dostępne w siedzibie Urzędu – Referat Spraw Społecznych lub na stronie:

 https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Wnioski można składać:

  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP  Urzędu Gminy Lelkowo - http://epuap.gov.pl/ (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
  • tradycyjnie - papierowo w  Urzędzie Gminy Lelkowo – Referat Spraw Społecznych pok. 3A-4A, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • za pośrednictwem poczty, wysyłając wniosek  na adres: Urząd Gminy Lelkowo, 14-521 Lelkowo 21.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji . Zgodnie z ustawą informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej, podany we wniosku. W przypadku niewskazania przez wnioskodawcę adresu poczty elektronicznej  istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lelkowo, w Referacie Spraw Społecznych. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej informacji, można uzyskać:  https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Urząd Gminy Lelkowo

Referat Spraw Społecznych, poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30,

lub pod nr telefonu: (0-55) 244 82 87.

 

Załączniki:

 

Sporządził:

Iwona Zielińska-Kanclerz

Kierownik Referatu Spraw Społecznych.