KOMISJA REWIZYJNA                                                                                                                                                             

Skład osobowy:
1. ZDUNEK Malwina - Przewodnicząca komisji
2. TYMCZYNA Anna - członek komisji
3. KŁĘBUCKI Jan - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym;
2. dokonując kontroli bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu;
3. opiniuje budżet gminy
4. występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

 

   KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI                                                                                                                             

Skład osobowy:
1. SUBOCZ Sebastian - Przewodniczący komisji
2. JANOWIAK Tadeusz - członek komisji
3. WERBOWA Irena - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1.opiniuje skierowane przez Radę Gminy skargi na działania Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
2. rozpatruje składane przez obywateli:
  • wnioski
  • petycje

 

   KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO             

Skład osobowy:
1. JANOWIAK Tadeusz  -  Przewodniczący komisji
2. BRZOSTKO Beata - członek komisji
3. KŁĘBUCKI Jan - członek komisji
4. ROMANIUK Justyna - członek komisji
5. RUBACHA Anna - członek komisji
 
KOMPETENCJE KOMISJI:
1. wyraża opinie na temat projektu budżetu gminy oraz jego realizacji;
2. wyraża opinie w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych;
3. wyraża opinie w sprawie umorzeń wierzytelności przekraczających kwotę 10 tys. zł z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej;
4. występuje z inicjatywą podejmowania działań w celu poprawy porządku i czystości w gminie;
5. ocenia funkcjonowanie urządzeń infrastruktury: zaopatrzenia w wodę, usuwania odpadów i ścieków;
6. opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, plany ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 

   KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH                                                                 

Skład osobowy:
1. CIEŚLIK Anna - Przewodnicząca komisji
2. BUKACKI Jerzy - członek komisji
3. KOZIEJ Jarosław - członek komisji
4. PUSZ Jan - członek komisji
5. RYKACZEWSKA Anna - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. opiniuje lub występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie tworzenia i likwidacji placówek kultury, bibliotek oraz placówek oświatowych;
2. analizuje wykonywanie budżetu w zakresie oświaty, kultury i sportu;
3. ocenia funkcjonowanie placówek oświaty, zdrowia i kultury.
 

   KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ                                                        

Skład osobowy:
1. BRZOSTKO Beata - Przewodnicząca komisji
2. MARCZAK Wiesław - członek komisji
3. ROMANIUK Justyna - członek komisji
4. WERBOWA Irena - członek komisji
5. ZDUNEK Malwina - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. analizuje stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy;
2. wnioskuje o podjęcie działań w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

 

   KOMISJA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                      

Skład osobowy:
1. TYMCZYNA Anna - Przewodnicząca komisji
2. BUKACKI Jerzy  - członek komisji
3. CIEŚLIK Anna - członek komisji
4. RYKACZEWSKA Anna - członek komisji
5. MARCZAK Wiesław - członek komisji

KOMPETENCJE KOMISJI:
1. ocenia sytuację mieszkaniową w gminie;
2. opiniuje projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.