Urząd Gminy Lelkowo, zawiadamia, że Rada Gminy Lelkowo w dniu 14 września 2016 r. podjęła Uchwałę nr  XIV/80/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2016.4059). W związku z tym zostały ustalone nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest z góry bez wezwania, w łącznej wysokości, za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku;

2) za II kwartał do 15 maja danego roku;

3) za III kwartał do 15 września danego roku;

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Zapłaty zobowiązania można dokonać: do rąk sołtysa, w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Nr 53 8313 0009 0043 6001 2000 0010 w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku. Od niewpłaconego w terminie zobowiązania pobiera się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności