O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

   Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm./ i § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zm. /

 Wójt Gminy Lelkowo ogłasza

nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż mienia gminnego stanowiącego część nieruchomości gruntowej oznaczonej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Braniewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1B/00027089/2, stanowiącej niezabudowaną, porośniętą drzewostanem działkę ewidencyjną Nr 227/2 o powierzchni 31,5673 ha, zlokalizowaną w obrębie Głębock (obręb Nr 003), w gminie Lelkowo, w powiecie braniewskim.

Nieruchomość oznaczona jest w obowiązującym na okres od 01.01.2007 do 31.12.2016 Uproszczonym Planie Urządzania Lasu jako pododdziały: a o powierzchni 1,0200 ha, 100% olsza czarna w V klasie wieku – 90 lat, b o powierzchni 5,1200 ha, 50% dąb w VII klasie wieku – 130 lat, c o powierzchni 0,5600 ha, 50% brzoza w II klasie wieku – 40 lat, d o powierzchni 4,7700 ha, 50% olsza czarna w III klasie wieku – 50 lat, f o powierzchni 1,5400 ha, 50% brzoza w II klasie wieku – 40 lat, g o powierzchni 2,2400 ha, 70% olsza czarna w V klasie wieku – 90 lat, h o powierzchni 2,9300 ha, 100% olsza czarna w III klasie wieku – 50 lat i o powierzchni 2,5800 ha, 100% olsza czarna w III klasie wieku – 50 lat oraz j o powierzchni 3,0800 ha, 100 % olsza czarna w V klasie wieku – 90 lat (w skutek podziału działki ewidencyjnej nr 227 na działki 227/1 i 227/2 powierzchnia pododdziału j uległa zmniejszenia z 3,7600 ha o 0,6793 ha), należące do oddziału nr 1 (po aktualizacji liczby lat).

Zgodnie z Informacją z Rejestru Gruntów, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Braniewie, działka ewidencyjna Nr 227/2 w obr. Głębock składa się z następujących użytków gruntowych i klas bonitacyjnych: grunty orne (RIIIb): 0,7085 ha, pastwiska trwałe (PsIII): 1,7847 ha, pastwiska trwałe (PsIV): 2,4841 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-PsIV): 1,2322 ha, pastwiska trwałe (PsV): 1,0249 ha, lasy i grunty leśne (LsIV): 23,8327 ha, nieużytki (N): 0,2648ha, rowy (W): 0,2354 ha.

Część działki Nr 227/2 w obr. Głębock objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Głębock , zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/177/06 Rady Gminy Lelkowo z dnia 14 lipca 2006 r. oznaczona jest jako Ls – lasy. Dla części działki Nr 227/2 w obr. Głębock nie objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Głębock w dniu 05.02.2016 wydana została DECYZJA NR 1/2016 o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania użytków rolnych na użytek leśny na części działki o nr ew. 227/2 w obrębie Głębock, gmina Lelkowo.

Działka ewidencyjna Nr 227/2 w obr. Głębock nie jest w żaden sposób obciążona i brak jest przeszkód prawnych w rozporządzeniu nią.

 

Dane dotyczące warunków przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Lelkowo pok. nr 10
  2. Cena wywoławcza 1 248 781,18 zł.
  3. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką lub przelewem bankowym wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej nabywanej nieruchomości.

Wadium należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Lelkowie lub na konto: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku - filia w Pieniężnie nr 75 8313 0009 0043 6027 2000 0030 w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Lelkowie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

Nabywca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017.788 t.j.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Bliższych informacji o nieruchomości i przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Lelkowo, 14-521 Lelkowo 21, pok. nr 10 tel. ( 055 ) 244 81 28