O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm./ i § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zm. /

Wójt Gminy Lelkowo ogłasza
II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż mienia gminnego stanowiącego nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,1197 ha, oznaczoną numerem działki 228/59, położoną w obrębie Wyszkowo, gmina Lelkowo, która stanowi użytek RIIIb – grunty orne. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Braniewie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW EL1B/00027763/1.

Działka ewidencyjna Nr 228/59 w obr. Wyszkowo nie jest w żaden sposób obciążona i brak jest przeszkód prawnych w rozporządzeniu nią.

W dniu 22 grudnia 2017 r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 

Dane dotyczące warunków przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lelkowo pok. nr 10

2. Cena wywoławcza 2 600,00 zł.

3. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką lub przelewem bankowym wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej nabywanej nieruchomości.

Wadium należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Lelkowie lub na konto: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku - filia w Pieniężnie nr 75 8313 0009 0043 6027 2000 0030 w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Lelkowie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

Nabywca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Bliższych informacji o nieruchomości i przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Lelkowo pok. nr 10 tel. ( 055 ) 2448128.